உலக செய்திகள் | 12.01.2022 | World News | India | Imran Khan | Bangladesh | China | Speed News

சாணக்யா!

அரசியல், சமூக பிரச்சனை , அறிவியல் , கலாச்சாரம் , விளையாட்டு , சினிமா மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை வழங்கும் ஊடகம்.

A Tamil media channel focusing on ,

Politics, Social issues, Science , Culture, Sports, Cinema and Entertainment.

Connect with Chanakyaa:

SUBSCRIBE US to get the latest news updates: https://www.youtube.com/Chanakyaa

Visit Chanakyaa Website – http://chanakyaa.in/v1/

Like Chanakyaa on Facebook – https://www.facebook.com/chanakyaaonline/

Follow Chanakyaa on Twitter – https://twitter.com/ChanakyaaTv

Follow Chanakyaa on Instagram – https://www.instagram.com/chanakyaa_tv/?hl=en

Android App – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.chanakyaa

By admin

6 thoughts on “உலக செய்திகள் | 12.01.2022 | World News | India | Imran Khan | Bangladesh | China | Speed News”
  1. எதா இருந்தாலும் ஐரோப்பிய
    அமெரிக்க பாவாடைங்க கிட்டத்தான் கையேந்த வேண்டியிருக்கு இல்லியா
    சங்கீஸ் என்னும் உள்பாவாடைகளே..??

Leave a Reply

%d bloggers like this: